Gemeenteraad kenmerke

Behoort, Besin, Covid-19, Nuus

Wat is die eienskappe van ‘n Gemeenteraadslid?

Wat is die kenmerke van iemand wat op die Gemeenteraad dien? Hier is ‘n kombinasie van Bybeltekste en formuliere van die NG Kerk wat kan help om iemand te nomineer en ook gebruik kan word deur die huidige lede om hulself te herinner aan die opdrag wat aan ‘n Gemeenteraad gegee word.

Leiers is nie perfek nie, maar streef daarna om gevorm te word na die beeld van Christus.

Ons stel voor dat die volgende teksverse biddend gelees word: 1 Petrus 5:1-4, 1 Timoteus 3:1 – 8, Titus 1:5-9 en Handelinge 20:28-32. Lees die tekste deur en maak notas oor frases of woorde wat vir jou uitstaan.

As jy tans op die GR is skryf neer hoe hierdie jou uitnooi tot verdere groei. Indien jy iemand wil nomineer vir die GR bid deur hierdie tekste en dink of die persoon waaraan jy dink hiernatoe kan groei:

As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan: Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag; nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid; ook nie deur baas te speel oor dié wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur ’n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die Opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang” 1 Petrus 5:1-4

____

Dit is ’n waar woord: as iemand graag ouderling wil wees, begeer hy ’n voortreflike werk. ’n Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig; hy moenie aan drank verslaaf of ’n rusiemaker wees nie, maar inskiklik, vredeliewend en nie geldgierig nie. Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen. Immers, as iemand nie weet om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy dan die sorg vir die gemeente van God op hom neem? Hy moet ook nie iemand wees wat maar onlangs tot geloof gekom het nie. So iemand kan verwaand word, en in die oordeel kom waarin die duiwel hom laat beland. Ook by die mense buite die gemeente moet hy as ’n goeie man bekend staan sodat daar nie praatjies oor hom ontstaan en hy in ’n strik van die duiwel val nie” 1 Timoteus 3:1–7

___

Ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word, in orde moet bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel soos ek dit aan jou opgedra het. ’n Ouderling moet onberispelik van gedrag wees; hy moet aan sy vrou getrou wees, en sy kinders moet gelowig wees en nie die naam hê dat hulle losbandig lewe en teen gesag in opstand kom nie. ’n Ouderling is immers ’n bestuurder van die huishouding van God. Daarom moet hy onberispelik van gedrag wees, nie aanmatigend en opvlieënd nie, nie ’n dronkaard of ’n rusiemaker of ’n soeker na oneerlike wins nie. Hy moet gasvry wees, lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Hy moet vashou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê.” Titus 1:5–9

____

Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ’n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun. Ek weet dat daar ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geledere sal daar mense na vore kom wat met leuens die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle drie jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, baiekeer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat Hy aan al die gelowiges as erfdeel belowe het.” Handelinge 20:28–32

Wanneer Gemeenteraadslede voorgestel word, word die volgende voorgelees (in kursief met die agtergrond). Dit gee ‘n mooi uiteensetting van die avontuur van gemeenteraadslede. Na die kursief gee ons ‘n paar opmerkings.

ROEPING TOT AMP

Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir sy dissipels: “Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle ook” (Johannes 20:21).

Die ampte is deel van die gawes (Charismata) wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou (Efesiërs 4:12).

GR-lede beliggaam die roeping van FGK en help ander gemeentelede om die roeping uit te leef. As gemeente is ons tans in die 2de jaar van ‘n 3jaar reis wat opgesom word deur die strategies pyl.

By die verkiesing van nuwe Gemeenteraadslede word die behoefte aan balans in die profiel van die Gemeenteraad se samestelling in die geheel in ag geneem.  Dimensies soos ouderdom, geslag, kultuur, persoonlikheidstipes en vaardighede/gawes moet oorweeg word.

VEREISTES VIR DIE AMP

Uit die Bybel is dit duidelik dat ’n ampsdraer bekend moet wees as iemand met n lewende geloof; iemand met n begeerte om vir die Here te werk; iemand wat bekwaam is om te leer en gewillig is om vir die amp toegerus te word. Verder moet n ampsdraer n hoë sedelike lewenspeil handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees.

Hier is so paar eienskappe van iemand wat hierdie kenmerke wys:

Lewende geloof: Iemand wat aktief die uitnodigings om te Besin, Behoort en Beweeg uitleef. Die persoon leef as dissipel van Jesus. Die persoon is betrokke in die gemeente (woon eredienste by en is deel van ‘n bediening) en dra die gemeente se belange op die hart.

Begeerte om vir die Here te werk: Die persoon dien op die GR as ‘n oortuiging dat hulle pligte op die GR net so belangrik as hulle werk is. Die GR se reglement help ons om die werkswyse te verstaan.

Bekwaam is om te leer en gewillig is om vir die amp toegerus te word: Om as GR-lid te werk is nie dieselfde as om op ‘n besigheid se raad te wees nie. Daarom ontwikkel ons as span die vermoë om geloofsonderskeidend te lei en te dien en word daarvoor toegerus. Gemeenteraadslede het die vermoë om te onderskei tussen hulle persoonlike voorkeure en wat tot opbou van die gemeente is.

Sedelike lewenspeil: Dit is iemand wat in die gemeente eerlik wandel as voorbeeld. As dissipel beteken dit dat daar ‘n strewe is om in weerbaarheid te groei om meer soos Jesus te word. Hierdie sedes sluit die deugde in van respek, vrygewigheid (die gee  van finansies), en goeie verhoudings wat konflikhantering insluit.

Betroubaar: Die Here se kerk is vir hulle belangrik en daarom word die take wat aan hulle opgelê word met uitnemendheid uitgevoer. Voorbereiding vir vergaderings word deeglik gedoen. Take word spoedig uitgevoer. Kommunikasie (eposse, WhatsApps) word met die nodige dringendheid beantwoord. Gemeenteraadslede help om die kultuur van die gemeente te vorm.

‘n Gemeenteraadslid, dra in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet u u herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet u die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. U moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet u in liefde vermaan. Teen dié wat in sonde volhard, moet u optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom (Titus 1:7). n Ouderling is immers n bestuurder van die huishouding van God.

 Gee ook ag op mekaar, en op die leer en lewe van die bedienaar van die Woord.

 Waak saam met die leraar(s) oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan.

 Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die Koninkryk van God.

Slaggatprojek

Slaggatprojek

Slaggatprojek FGK en Betereinders het ‘n slaggatprojek geloots en daar was reeds ‘n berig daaroor in die Rapport gepubliseer. Ons deel graag hier meer inligting omtrent die hoekom, wat en hoe van hierdie projek. Hoekom? Slaggate het ‘n simbool geword vir allerlei...

read more
Nuusbrief – 28 Februarie

Nuusbrief – 28 Februarie

Geliefdes Ons is in die eerste week van Lydenstyd en met Covid-19 nog in ons midde is ons almal steeds in die woestyn. In sy aangrypende boek The Solace of fierce landscapes vertel Belden Lane die volgende storie: A bedouin story from the Sinai peninsula underscores...

read more
WhatsApp nommer van die gemeente

WhatsApp nommer van die gemeente

Die Gemeente WhatsApp nommer het verander na ‭0746824636‬ Stoor asseblief die nuwe nommer in u telefoonkontaklys. Erediensskakels en belangrike afkondigings word op ons WhatsApp groepe aangestuur. Hierdie groepe word slegs vir eenrigtingkommunikasie vanaf die...

read more
Rus

Rus

Gebedsmateriaal : Rus (Desember 2020 en Januarie 2021) Ons is opgewonde om die gebedsmateriaal vir die oorgang en begin van 2021 bekend te stel. Hierdie materiaal is in Engels en in Afrikaans beskikbaar. Kliek op die skakels om dit af te laai: Afrikaanse weergawe...

read more
Vakature: Jeugwerker

Vakature: Jeugwerker

Vakante pos: Jeugwerker Fontainebleau Gemeenskapskerk se Gemeenteraad het op die 18de November 2020 ‘n 1 Jaar kontrakpos vir ‘n jeugwerker goedgekeur. Termyn: 15 Januarie 2021 – 31 Desember 2021  Persoonlike profiel Iemand met ‘n liefde vir tieners ‘n Spanspeler met...

read more
Desember dienstye en reëlings

Desember dienstye en reëlings

Ons is tans in die seisoen van Advent. Advent bestaan uit die 4 Sondae voor Kersdag en word al van die 4de eeu gebruik as ‘n seisoen vir voorbereiding vir die Kersfeesvieringe. Van Sondag die 13de Desember tot 10 Januarie gaan ons dienste slegs aanlyn aangebied word....

read more
Hoe verskil ons van mekaar?

Hoe verskil ons van mekaar?

Hoe verskil ons van mekaar?   Volgelinge van Jesus kom partymaal tot verskillende gevolgtrekkings oor wat reg en verkeerd is. Een van die gedeeltes in die Bybel wat ons help om met hierdie realiteit te werk is Romeine 14:1-12. In 'n onlangse preek en Bybelstudie...

read more
Share This